Başlangıç > Kısa Sureler > İhlas Suresi

İhlas Suresi


İhlas Suresi Video

İhlas Suresi Resim

İhlas Suresi Arapça Yazılışı

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (1) اَللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُُفُواً اَحَدٌ (4)

İhlas Suresi Türkçe Yazılışı

  • Kul hüvellâhü ehad.
  • Allâhüssamed.
  • Lem yelid ve lem yûled.
  • Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresi Meali-Anlamı

  • De ki; O Allah bir tektir.
  • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir
  • Doğurmadı ve doğurulmadı
  • O ‘na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi Tefsiri- Elmalı Hamdi Yazır

İhlas suresi dört âyettir ve Mekke’de nazil olmuştur Übey b Ka’b diyor ki: “Müşrikler, Resulullah´a: “Rabbinin nesebini bize bildir” dediler Bunun üzerine Allah teala: “Ey Muhammed de ki: “Allah birdir, Allah sameddir” sure­sini indirdi Resulullah (sav) İhlas suresinin âyetlerini izah ederken buyurdu ki: ” Samed demek, doğurmamış ve doğurulmamiş olan demektir Zira doğurulan hiçbir şey yoktur ki ölmüş olmasın Ölen hiçbir şey yoktur ki ona mirasçı olun­muş olmasın Aziz ve Celil olan Allah ise ne ölür ne de kendisine mirasçı olu­nur Resulullah (sav) “Onun hiçbir dengi yoktur” âyetini de izah ederken buyurdu ki: “Onun ne bir benzeri vardır ne de bir dengi vardır Onun hiçbir em­sali yoktur” [1] Said b Cübeyr diyor ki: “Yahudilerden bir topluluk Resulullah´a geldiler ve “Ey Muhammed, Allah mahlukati yarattı Peki onu kim yarattı?” dediler Bu­nun üzerine Resulullah çok kızdı Öyle ki rengi değişti Sonra Allah için onlara sert bir şekilde çıkıştı Bunun üzerine Cebrail (as) geldi, Resulullah´ı teskin etti ve ona: “Ey Muhammed, kanatlarını indir” dedi Resulullah´a, Yahudilerin sor­duğu sorunun cevabı geldi Cebrail dedi ki: “Allah teala buyuruyor ki: “Ey Muhammed, de ki:”AlIah birdir, Allah sameddir Hiçbir şeye muhtaç değil­dir Herşey ona muhtaçtır O ne doğurmuş ne de doğurulmuştur Onun hiçbir dengi yoktur” Resulullah bu sureyi Yahudilere okuyunca onlar: “Rabbini bize vasıflandır Onun yapısı, pazuları ve kolları nasıldır?” dediler Bunun üzerine Resulullah, önceki kızmasından daha şiddetli bir şekilde kızdı ve onlara sert bir şekilde çıkıştı Bunun üzerine Cebrail tekrar geldi ve Resulullah´a, daha önce söylediği gibi sözler söyledi Resulullah´a, Yahudilerin bu sorularının da cevabı geldi O da şu âyettir: “Onlar Allah´ı hakkıyla takdir edemediler Halbuki bütün yeryüzü, kıyamet günü onun kudret ve hakimiyeti altındadır Gökler onun kud­retiyle dürülmüş olacaktır O, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzeh ve yü­cedir” [2] Hz Aişe (ranh) diyor ki: “Resulullah bir müfrezenin başında (emir olarak) bir adam gönderdi O kişi, arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda her kıraaından sonra rekatları bitiriyordu Müfrezede bulunanlar geri döndüklerinde bu durumu Resulullah´a anlattılar Resulullah da onlara: “Ona sorun bunu niçin ya­pıyor?” buyurdu Onlar sordular o da: “Bu sure, rahman olan Allah´ın sıfatıdır Bunun için okumayı seviyorum” dedi Resulullah: “Söyleyin ona Allah da onu seviyor” buyurdu [3] Enes b Malik diyor ki: “Ensardan bir kişi, Küba mescidinde onlara imamlık yapıyordu Namaz­da okuduğu her sureden Önce okuyor onu bitir­dikten sonra da başka bir sure okuyordu Her rekatta böyle yapıyordu Arkadaş­ları onunla konuştular ve ona: “Sen bu sureyle başlıyorsun Sonra bunun yetme­diğine kanaat getirerek başka bir sure okuyorsun Ya sadece bu sureyi oku veya bunu bırak
başkasını oku” dediler O kişi: “Ben bu sureyi bırakmam Siz bu şe­kilde imamlık yapmamı isterseniz yaparım, istemezseniz bırakırım” dedi Enes diyor ki: “Ensarlılar bu zatın, en üstünleri olduğu kanaatındaydılar Onun dışın­da birisinin kendilerine imam olmasını istemiyorlardı Resulullah bunlara gelin­ce ona durumu bildirdiler Resulullah ona: “Ey fılan, arkadaşlannın istediği bir şeyi yapmana engel nedir? Bu sureyi bırakmamana sebep nedir?” buyurdu O zat da: “Ben onu seviyorum” dedi Resulullah: “Senin onu sevmen seni cennete koydu” buyurdu [4] Ebu Said el-Hudri diyor ki: “Bir kişi, başka birinin tekrar tekrar okuduğunu işitti Sabah olunca Resulullah´a gelip durumu ona anlattı Sanki bu gelen kişi okumayı az buluyordu Bunun üzerine Resulullah ona: “Hayatım kudret elinde olan Allaha yemin olsun ki bu sure, Kur’anın üçte birine denktir” buyurdu [5] Ebu Said el-Hudri diyor ki: “Resulullah, sahabilerine: “Sizden biriniz, Kur’an´ın üçte birini bir gecede okumaktan âciz olur mu?” buyurdu Bu onlara zor geldi ve onlar: “Ey Allah´ın Resulü, hangimiz buna güç yetirir?” dediler Resulullah: Kur’an´ın üçte biridir” buyurdu [6] İhlas Suresi´nin, Kur’an´ın üçte birine denk olduğu, Ebu Said el-Hudri´den başka Eba Eyyub el-Ensari, Ebu Hureyre, Übey b Ka’b, Ebu Mes’ud, Ebu´d Der-da, Ümmü Gülsüm Bint-i Ukbe ve diğer bir kısım sahabilerden rivayet edilmiş­tir Abdullah b Hubeyb diyor ki: “Biz, yağmurlu ve çok karanlık bir gecede dışarı çıktık Bize namaz kıl­dırması için Resulullahı arıyorduk Onu bulduk O, “Namaz kıldınız mı?” bu­yurdu Ben bir şey söylemedim Sonra yine “Söyle” dedi Ben bir şey söylemedim Sonra yine “Söyle” dedi Ben de: “Ey Allah´ın Resulü ne di­yeyim?” diye sordum Resulullah buyurdu ki: “Akşama eriştiğin ve sabahladı­ğın zamanda üç defa oku Bunlar sâna, he’rşeye karşı kâfidir [7] Hz Aişe (ranha) diyor ki: “Resulullah her gece yatağına vardığında iki elini birleştirip onlara üflerdi Üflerken de okurdu Sonra iki eliyle vücudunun kavuştuğu yerleri meshederdi Önce başın­dan ve yüzünden başlar öylece devam ederdi Bunu üç defa yapardı” [8] 3- “O ne doğurmuş ne de doğurulmuştur” O, doğurmamıştır Yani yok olmayacaktır Zira her doğuran fanidir ve sonunda yok olur O, doğurulmamıştır da Yani daha önce yok iken sonra icad edilmiş değildir Çünkü her doğumlu, önceden yok iken sonradan meydana gel­miştir Evet, Allah teala, kadimdir, başlangıcı yoktur Bakidir, sonu yoktur [9] 4- “Onun hiçbir dengi yoktur” “Denk” diye tercüme edilen kelimesi, Ebul Âliye, Ka’bul Ahbar ve Abdullah b Abbas tarafından “Benzer ve emsal” diye izah edilmiş Mücahid tarafından ise “Eş” manasında izah edilmiştir Taberi birinci görüşü tercih etmiştir Ebu Hureyre diyor ki: “Resulullah (sav) Allah teala´nın şöyle buyurduğunu söyledi “Âdemoğlu beni yalanladı O böyle yapmamalıydı O bana sövdü O, bunu yap­mamalıydı Onun beni yalanlaması, benim onu ilk yarattığım gibi tekrar diriltemeyeceğimi söylemesidir Halbuki ilk yaratma, bana göre tekrar diriltmekten daha kolay değildir Onun bana sövmesi ise “Allah çocuk edindi11 demesidır Halbuki ben, doğurmayan ve doğurulmayan, kendisinin hiçbir dengi bulunma­yan Ehad ve Samed’im” [10]
Tefsir kaynakçası; [1] Tirmizi, K Tefsir el-Kur’an, Sure: 112, bab: I, Hadis no: 3364 [2] Zümer Suresi, 39/67 [3] Buharı, Kel-Tevhid bab: 1 / Neseî, K el-İflilahbab: 69 [4] Buharı, K el-Ezan,bab: 106 [5] Buhari, K Fadail el-Kur’an, bab: 113 [6] Buhari, K Fadail el-Kur’an, bab: 113 [7] Ebu Davud, K el-Edeb, bab: 101, Hadis no: 5082 [8] Buhari, K Fadail el-Kur’an, bab: 14 Ebu Cafer Muhammed b Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/267-271 [9] Ebu Cafer Muhammed b Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/274 [10] Buhari, K Tefsir el-Kur’an, Sure: 112, bab: 2

İhlas Suresi Suresi Fazileti

İhlâs suresini [Kul hüvellahü ehad…] okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (İhlâs suresini okumak, Kur’an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari] (On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.) [İ. Ahmed] (Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.) [Tirmizi] (Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti] (Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur’an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Bezzar] (Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.) [Tirmizi] (Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubi] (İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.) [Nesai] (Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.) [İ. Neccar] (Arefe günü, [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh] (Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.)[Râfi’î] (Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.)[İbni Sünni] (Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.) [İbni Abdilber] (Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs suresini okuyan, katilini affederek ölen.) [Berika] (Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.)[Beyheki] (50 defa İhlâs suresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [Darimi] (Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.) [Bezzar] (Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.) [İbni Sünni] Resulullah efendimiz, bir yeri ağrıdığında Felak ve Nas suresini okur, üzerine üfler ve ağrıyan yeri mesh ederdi. (Buhari) Not: Yukarıdaki hadis-i şerifler, şartsız bildirilmiştir. Şartsız bildirilen bir ibadetin kabul olması için bazı şartlar vardır: 1- Müslüman olmak, 2- İtikadı düzgün olmak, bid’at ehli olmamak, 3- Haramlardan, günahlardan kaçmak gerekir. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır. Sual: İhlas suresi olan Kulhüvallahü ehadı okuyan Kur’an hatmetmiş olur mu? Cevap;Kulhüvallahü ehad okumak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kulhüvallahü ehad okuyan, Kur’an-ı kerimin üçte birini okumuş olur.) [Tirmizi] (Elli defa “İhlas” suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.)[Darimi] Yasin-i şerifi okumak da çok sevaptır. Hadis-i şerifte, (Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur’an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur)buyuruldu. (Tirmizi) Üç defa İhlas suresini okuyan, Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Bir defa Yasin-i şerif okuyan da on defa Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Kur’an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına kavuşur. Hatim sevabı başka, hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak başkadır. Bir fakir, (Param olsaydı Allah rızası için şuraya bir cami yaptırırdım) diye samimi olarak niyet etse, Cenab-ı Hak, o kimseye cami yaptırmış gibi sevap verir. Fakat camiyi bizzat yapan, cami yaptırma sevabına kavuşur. Yani daha fazla sevap alır. Cami yaptırma sevabı ile cami yaptırmış gibi sevaba kavuşmak farklıdır. İhlas suresini üç defa okuyan Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Fakat Kur’an-ı kerimi başta sona kadar okuyan hatim sevabına kavuşur.
Kaynak;
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: